Gebruiksvoorwaarden

MultiAppsFactory KFT. (zetel: 1024 Budapest, Margit körút 57 2/5; belastingnummer: 26278823241; handelsregister nummer: 01 09 357239, register bij Fővárosi Törvényszék Cégbírósága [Handelsregistergerecht bij het Hoofdstedelijk Gerechtshof]), hierna MyOnlineRadio.nl stelt alles in het werk om het vertrouwen van de gebruikers van de Website te behouden. De onderstaande voorwaarden zijn van toepassing op uw gebruik van de Website.

Aanvaardbaar gebruik

Wij nodigen u uit onze website te verkennen en, waar beschikbaar, materiaal bij te dragen, zoals vragen, berichten en multimedia-inhoud (bv. foto's, video's of audiostreams).

Het gebruik van de Website en het materiaal dat erop wordt gepost, mag evenwel geenszins illegaal of aanstootgevend zijn. Let erop dat u:
(a) het recht op privacy van anderen niet schendt;
(b) geen inbreuk maakt op intellectuele eigendomsrechten;
(c) geen uitspraken doet die lasterlijk zijn (ook niet over MyOnlineRadio.nl), betrekking hebben op pornografie, van racistische of xenofobische aard zijn, haat aanwakkeren of aanzetten tot geweld of ordeverstoring;
(d) geen bestanden uploadt die virussen bevatten of beveiligingsproblemen kunnen veroorzaken; of
(e) de integriteit van de Website anderszins in gevaar brengt.

Merk op dat MyOnlineRadio.nl alle inhoud die naar haar mening illegaal of aanstootgevend is, van de Website kan verwijderen.

Gegevensbescherming

Onze Privacyverklaring is van toepassing op alle op deze Website gedeelde persoonsgegevens of persoonlijk materiaal. Meer informatie hierover vindt u hier.

Intellectuele eigendom

3.1. Door MyOnlineRadio.nl aangeboden inhoud
Alle intellectuele eigendomsrechten, met inbegrip van auteursrechten en handelsmerken, op materiaal dat door of namens MyOnlineRadio.nl op de Website wordt gepubliceerd (zoals teksten, audiostreams en afbeeldingen) zijn eigendom van MyOnlineRadio.nl of zijn licentiegevers - ze worden op de website met toestemming van de rechthebbende gepubliceerd.

U mag fragmenten van de Website reproduceren voor eigen privédoeleinden (d.w.z. niet-commercieel gebruik), op voorwaarde dat u alle intellectuele eigendomsrechten intact laat en naleeft, met inbegrip van alle vermeldingen van auteursrecht op dergelijke inhoud.

3.2. Door u aangeboden inhoud
U verklaart aan MyOnlineRadio.nl en staat ervoor in dat u ofwel de auteur bent van de inhoud die u bijdraagt aan deze Website, ofwel over de rechten beschikt (d.w.z. toestemming hebt gekregen van de houder van de rechten) om dergelijke inhoud (bv. foto's, video's, muziek) bij te dragen aan de Website.

U stemt ermee in dat dergelijke inhoud als niet-vertrouwelijk zal worden behandeld en verleent MyOnlineRadio.nl een royalty-vrije, eeuwigdurende, wereldwijde licentie om de inhoud die u aanbiedt te gebruiken (met inbegrip van het openbaar maken, reproduceren, publiceren, doorgeven of uitzenden) voor doeleinden die verband houden met de zakelijke activiteiten van MyOnlineRadio.nl.

Merk op dat MyOnlineRadio.nl zelf kan beslissen om deze inhoud in zijn sites of applicaties al dan niet te gebruiken.

Aansprakelijkheid

MyOnlineRadio.nl levert alle redelijke inspanningen om de nauwkeurigheid van het materiaal op de Website te garanderen en storingen te voorkomen. MyOnlineRadio.nl neemt geen verantwoordelijkheid voor onnauwkeurige informatie, storingen, stopzetting of andere gebeurtenissen die u rechtstreekse (bv. computerstoringen) of onrechtstreekse (bv. winstderving) schade kunnen toebrengen. U stelt op eigen risico vertrouwen in het materiaal op deze Website.

Deze website kan links bevatten naar websites buiten MyOnlineRadio.nl. MyOnlineRadio.nl heeft geen zeggenschap over, is het niet noodzakelijk eens met en aanvaardt geen aansprakelijkheid voor dergelijke externe websites, zowel wat hun inhoud, nauwkeurigheid als functie betreft. Bijgevolg raden we u aan om de wettelijke verklaringen op dergelijke externe websites aandachtig te lezen en op de hoogte te blijven van eventuele wijzigingen.

Het is mogelijk dat u een externe website beheert waarop u een link naar deze Website wenst te plaatsen. In dat geval heeft MyOnlineRadio.nl daartegen geen bezwaar, op voorwaarde dat u de exacte URL van de homepage van deze Website gebruikt (bijv. "deep-linking" is niet toegestaan) en geenszins de indruk wekt dat u verbonden bent met MyOnlineRadio.nl of dat de inhoud van uw website door MyOnlineRadio.nl wordt onderschreven. U mag geen gebruik maken van "framing" of gelijkaardige methodes, en moet ervoor zorgen dat de link naar de Website wordt geopend in een nieuw venster.

Contact opnemen

Deze website wordt beheerd door MultiAppsFactory KFT. (zetel: 1024 Budapest, Margit körút 57 2/5; belastingnummer: 26278823241; handelsregister nummer: 01 09 357239, register bij Fővárosi Törvényszék Cégbírósága [Handelsregistergerecht bij het Hoofdstedelijk Gerechtshof])

Als u vragen op opmerkingen hebt over de Website, aarzel dan niet om contact op te nemen via (i) e-mail naar info[kukac]myonlineradio.nl, (ii) telefoon op +36305568365 of (iii) brief naar 1024 Budapest, Margit körút 57 2/5.

Wijzigingen

MyOnlineRadio.nl behoudt zich het recht voor om deze gebruiksvoorwaarden te wijzigen. Gelieve deze pagina van tijd tot tijd te raadplegen om kennis te nemen van deze gebruiksvoorwaarden en eventuele nieuwe informatie.

Toepasselijk recht en bevoegde rechtbank

De Website is uitsluitend bedoeld voor gebruikers in Nederland. MyOnlineRadio.nl garandeert niet dat de producten en de inhoud van deze Website geschikt of verkrijgbaar zijn op andere locaties dan in Nederland.

U accepteert door het gebruik van de site dat alle vorderingen en geschillen die verband houden met de website worden beheerst door het Nederlandse recht. Voor het oplossen van conflicten die resulteren uit het gebruik van de site of ermee samenhangen, hebben uitsluitend de Nederlandse rechtbanken het recht om beslissingen te nemen.

Door gebruik te maken van de website accepteert u deze Gebruiksvoorwaarden.

Laatste wijziging: 26.10.2020